Transparència

La Fundació Catalana Síndrome de Down està compromesa amb el compliment dels Drets Humans de les persones amb la síndrome de Down en especial, i amb la resta de la ciutadania en general. Per a fer possible el nostre projecte gestionem els recursos que directa o indirectament provenen de la nostra societat des de diferents sectors i formes: subvencions públiques, donacions privades de particulars i empreses així com de les quotes dels nostres usuaris.

Els nostres donants, socis i persones per a les que treballem han dipositat la seva confiança en nosaltres i per tant creiem que tenim la responsabilitat no només de gestionar correctament els recursos i d’una manera eficaç sinó també d’informar sobre com ho fem i demostrar que aquests s’adrecen a les actuacions previstes i pròpies de la nostra missió.

Per aquest motiu entenem com a deure informar de la nostra gestió, assumint el principi de transparència com un valor essencial per a la nostra organització.

En aquest sentit, rendim comptes i informem a la societat a través d’aquests instruments:

 • A la nostra web on publiquem informació sobre la nostra organització incloent com governem i gestionem la nostra entitat. Informació i dades actualitzades relatives a la distribució i ús que fem de les ajudes i subvencions que rebem així com els resultats de la gestió econòmica i de les nostres activitats principals.
 • Rendim comptes davant el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
 • A més la Fundació Catalana Síndrome de Down, cada any se sotmet a una auditoria econòmica externa, que realitza l’empresa BNFIX PICH.
 • Els comptes anuals de la Fundació Catalana Síndrome de Down són dipositats en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • En rebre recursos públics per a finançar part dels projectes, la Fundació està subjecta a la Llei de Subvencions i al control de les Administracions Públiques que concedeixen les ajudes: rendició de comptes davant l’organisme que concedeix la subvenció tant de l’àmbit nacional com autonòmic i local.
 • Disposem d’un procediment administratiu pel seguiment i control de pagaments i d’un sistema de supervisió de les operacions econòmiques
 • Les donacions que rebem són registrades i informades oficialment a Hisenda amb el formulari 182 de Declaracions informatives de Donacions.
 • Periòdicament informem als donants de l’ús dels seus recursos a través d’enviament de cartes personalitzades.
 • Anualment publiquem una memòria d’activitats que recull els principals resultats i dades respecte a les nostres activitats, projectes, recursos humans i aspectes econòmics.
 • La Fundació està al corrent de les seves obligacions tributàries, fiscals i en matèria de Seguretat Social. Tanmateix està exempta del pagament de l’impost d’Activitats Econòmiques, així com de l’Impost Municipal de Béns Immobles.

Entenem que la informació sobre el cost real de les activitats i serveis que realitza la Fundació és també una bona pràctica de transparència i per això independentment del preu final fixat, la Fundació sempre informarà del cost total de l’activitat.

L’establiment dels preus de les activitats i serveis es fixarà tenint en compte el cost real de l’activitat deduint-ne, si n’hi ha, les subvencions puntuals o fixes rebudes per part de les Administracions Públiques o donacions d’empreses privades per aquesta activitat.

En determinats casos i per aquelles activitats que des de la Fundació es valorin com a prioritàries o preferents i, amb la intenció de que se’n puguin beneficiar el màxim de persones possible, el preu fixat pot resultar inferior al cost total, independentment de que l’esmentada activitat tingui o no subvencions.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. Els seus membres exerceixen les seves funcions de forma voluntària i no remunerada.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim d’una vegada a l’any, dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici per examinar i aprovar els documents anuals exigits per les lleis. Es reunirà, a més a més, sempre que calgui per a deliberar i prendre acords sobre les competències que li són atribuïdes i sigui convocat per la Presidenta i quan ho demani una quarta part , com a mínim, del nombre dels seus membres.

Per evitar conflicte d’interessos , les estatuts de la Fundació estableixen que “els membres del Patronat s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació, tampoc podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, ni subscriure amb aquesta, sense l’autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, ni de préstec de diners. A més, durant l’any següent al seu cessament les persones que hagin estat membres del Patronat, no podran prestar serveis remunerats en empreses o societats privades participades per la Fundació”.

El càrrec de Direcció General és designat pel Patronat a proposta de la Presidenta i exerceix funcions de direcció i gestió ordinària de la Fundació i d’execució dels acords del Patronat que els estatuts li assigni o el Patronat li delegui. La Direcció General disposa d’un acord limitat de cessió de poders per part del Patronat que l’habilita per la representació de l’entitat en tràmits administratius, sol·licitud de projectes i gestió de projectes i subvencions i seguiment de tresoreria. El càrrec s’exerceix de forma remunerada.

1. Afegir al Quadre de Comandament els estàndards econòmics als que han de tendir els indicadors per assolir la sostenibilitat.

Consolidació del Quadre de Comandament com a eina de gestió econòmica i de control pressupostari, assegurant que els membres de la Reunió Executiva coneixen les desviacions existents i les propostes d’acció per corregir-ho.

 1. Definició dels indicadors a controlar 
 2. Fixació dels estàndards econòmics als que ha de tendir els indicadors
 3. Establiment d’anàlisi periòdics de les dades reals vs als estàndard, emetent recomanacions sobre les accions a emprendre per la correcció de les desviacions.

 

2. Revisar els procediments interns de la Fundació que impliquin presa de decisió, per assegurar que tots ells inclouen impacte econòmic i aprovació pressupostària com a dada imprescindible a valorar.

Assegurar que la presa de decisions té en compte l’impacte econòmic a curt i llarg termini

 1. Revisar els procediments interns de la Fundació que impliquin presa de decisió, per assegurar que tots ells inclouen impacte econòmic i aprovació pressupostària com a dada imprescindible a valorar.
 2. Establir sistemes d’aprovació de desviacions per part de la Reunió Executiva, que només siguin possibles quan estiguin alineades amb altres eixos del Pla Estratègic.

 

3. Crear un quadre de comandament que englobi els indicadors de rendiment i els econòmics.

 1. Establir els indicadors de rendiment del procediment d’entrada, estada i baixa de cada servei.
 2. Programar el CRM per tal que generi automàticament un informe del resultats o quadre de comandament d’aquests indicadors.
 3. Generar un quadre de comandament únic que englobi aquest informe més l’informe de resultats econòmics que validi el departament de finances.

 

4. Treballar les herències i llegats per tots els possibles canals.

 1. Incloure aquesta via de col·laboració a la nostra web 
 2. Elaborar materials de difusió en paper
 3. Crear campanya específica

 

5. Obrir espais de creació/laboratoris d’idees.

 1. Implementar vies de participació i col·laboració de qualsevol membre de l’equip de la FCSD en accions de fundraising. 
 2. Obrir canals interns de comunicació i de participació.
 3. Elaborar un comunicat i obrir un espai virtual on bolcar els comentaris/propostes.

 

6. Implementar micromecenatge per projectes concrets dels serveis (Assemblea, Talents, ÈXIT21…).

 1. Definir projecte de mircromecenatge per finançar llibres de persones usuàries amb articles publicats a Èxit21 o a partir de nous projectes literaris per desenvolupar.
 2. Nodrir la col·lecció editorial #Talents.

 

7. Implementar un CRM (en valoració ERP) que faciliti bons canals de comunicació i control amb les parts interessades, el control de la rendibilitat de les activitats amb eficiència i la implementació del gestor del cas.

Implementació de la transformació digital de la Fundació des d’un punt de vista global.

Relacions externes:

 1. Millora dels canals de comunicació i relació amb les parts interessades 

Relacions internes:

 1. Millora de l’eficiència en els registres, tant d’actiivtat com econòmics.
 2. Millora en el control de la rentabilitat de les activitats.
 3. Millora en l’eficiència i exactitud en la informació facilitada a tercers (Administracions Públiques i Donants).
 4. Millora en la informaicó a dispoció de la Reunió Execuiva per a la pressa de decisions.
 5. Substituirà la base de dades actual per tal de reorganitzar i globatzar l’atenció de les persones usuàries de la FCSD.

 

8. Dissenyar un sistema retributiu complementari basat en la consecució d’objectius econòmics.

 • 1a fase: Dissenyar una diagnosi retributiva de la situació retributiva actual, analitzant més enllà de les bandes salarials assignades per conveni col·lectiu.
 • 2a fase: Caldrà realitzar una auditoria retributiva interna per valorar les retribucions en funció del lloc de treball i responsabilitats. 
 • 3r fase: Cal seleccionar quina via de compensació o recompensa: retribució per objectius, retribució per variable, mesures compensatòries.
 • 4a fase: Cal realitzar una valoració de llocs de treball i crear un comitè de valoració dels llocs. 
 • 5a fase: És necessari crear un sistema que estableixi objectius i motivacions als treballadors/es.

 

9. Augmentar la participació/col·laboració empresarial privada segons nova estratègia de Fundraising.

 1. Comptar amb el CRM com a eina integradora de totes les empreses actives, en prospecció, o que ja han col·laborat.
 2. Establir treball conjunt en la prospecció i en la detecció de necessitats (contractació, patrocini o participació en projectes) que permeti sumar i col·laborar entre totes les àrees.

 

10. Elaborar un Pla de Comunicació basat en els Drets Humans, amb participació proactiva d’ÈXIT21 i l’Assemblea DHMT.

Elaborar un Pla de Comunicació corporativa basat en la perspectiva dels Drets Humans amb un enfocament orientat a potenciar les fortaleses de les persones en situació de discapacitat intel·lectual, fent interessant el que és important, amb vocació pedagògica i amb la participació activa dels membres d’Èxit21 i de l’Assembla de Drets Humans Montserrat Trueta. 

 

11. Pla de presa de consciencia sobre DH i la Convenció.

 • Treballar  transversalment la presa de consciencia incorporant l’enfocament dels Drets Humans i de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat  en els plans de Formació, de Comunicació i de Fundraising.
 • Organitzar i calendaritzar els tres plans per treballar a presa de consciència de forma coordinada, reforçant un mateix missatge.
 • Projectar la tasca de conscienciacó que porten a terme a Èxit21 i a l’ADHMT.

 

12. Detecció, protocol i visibilització de persones referents amb la SD.

 • Validar un Pg-Acollida i Estada de “Talents” per detectar i recolzar projectes personals de persones usuàries, que podran incloure talents creatius, projectes d’emprenedoria, representació i reivindicació de drets,etc.
 • Oferir formació, assessorament, assistència cognitiva, acompanyament  i representació en el desenvolupament dels seus projectes personals, a partir dels seus interessos i potencialitats.
 • Coordinar aquestes accions amb el nou projecte de la “Inclussivadora” del SIL “Col·labora”.
 • Posar en marxa un coworking, un fablab i una startup inclusius que oferiran formacions, assessorament i mentorització de projectes personals, a més activitats obertes al barri/ciutat
 • Coordinar totes les accions de conscienciació dels serveis amb l’ADHMT, Identificant als seus membres i d’altres representants.

 

13. Elaborar pla per incorporar la participació de les persones amb SD/DI en els diferents àmbits de la FCSD.

 1. Definir accions+responsables+calendari concrets de participació dels membres de l’ADHMT i Exit21 i d’altres representants dels serveis, en l’organització, funcionament i/o comunicació de la missió, principis i activitats de la FCSD.
 2. Les accions poden ser de representació, conscienciació, assessorament, etc.

 

14. Establir sinergies nacionals/internacionals amb altres entitats.

 • Analitzar les nostres aliances actuals (locals, nacionals i internacionals) per actualitzar les nostres participacions/pertinences.
 • Explorar partenariats amb altres organitzacions en projectes concrets, com a nous requeriments de fons públics i privats. 
 • Reforçar aliances internacionals per iniciar projectes de cooperació internacional per a l’accés a fons europeus. 
 • Traduir i editar documents de referència (Nacions Unides, Unió europea, etc) en lectura fàcil.

 

15.Segell de transparència (amb responsabilitat social -impacte ambiental i social- i retorn social de les inversions).

Compliment normatiu de la Llei de Transparència

 • Actualització de la informació a disposició de tercers en la Web.
 • Creació de procediments per mantenir-ho actualitzat permanentment.
 • Obtenció de segell de transparència de tercers, per tal de millorar la valoració externa de les Administracions i Donants Responsabilitat Social Corporativa.

Impulsar accions d’impacte ambiental i social Impacte ambiental

 • Avaluació de proveïdors des del punt de vista de sostenibilitat ambiental.
 • Proposta de canvi gradual en aquells serveis en que es pugui implementar cap a proveïdors amb compromís amb la sostenibilitat.

 

16. Perspectiva de gènere i pla d’igualtat.

Integrar la perspectiva de gènere a la Fundació seguint desenvolupant les següents línies:

 • El pla d’igualtat s’ha treballat durant l’exercici 2020 i s’ha registrat i publicat en el primer trimestre del 2021.
 • Creació d’un itinerari de 14 accions que advoquen per a la integració d’igualtat d’oportunitats, es duran a terme durant la vigència del pla d’igualtat: 2021-2024. (3-4 accions per anys)
 • Creació d’una comissió d’assetjament sexual i per raó de sexe, durant el 3er trimestre del 2021. Definir un protocol d’actuació(2021), formar-ne l’equip i sensibilitzar a la plantilla (2022).
 • L’objecte és incorporar la perspectiva de gènere als diferents procediments, materials i activitats de la FCSD. (continuat)

 

17. Certificació de la ISO 9001:2015 i el comliment normatiu.

 • Preparar l’auditoria ISO 9001:2015 per a tots els serveis de FCSD excepte CMBD per a l’any 2022.
 • Preparar l’auditoria ISO 9001:2015 per al CMBD per a l’any 2022.
 • Preparar l’auditoria del compliment normatiu per a la FCSD per a l’any 2022.

 

18. Crear un pla/itinerari de formació per a les persones usuàries, les famílies i professionals que inclogui formació en DH, accessibilitat cognitiva i la Convenció, comptant amb les persones de Exit21 i l’ADHMT.

 • Calendaritzar les formacions webinars 2021-2022
 • Incloure els membres de l’ADHMT i d’Èxit21 com a formadors inclosos al pla.
  Formació en DH de la Formació continuada (FC), al Curs d’Iniciació al Treball (CIT) i als cursos de la FCSD.
 • Realitzar formacions internes als professionals sobre DH i la Convenció a càrrec d’Èxit21 i l’ADHMT.

 

19. Dissenyar i implementar un nou model assistencial de salut.

 • Redefinir el CMBD
  • Prevenció: redefinir el Pla de salut per a les persones majors de 18 anys.
   • Establir un nou conveni amb HSP.
   • Crear un fluxograma del Pla de salut.
   • Establir els procediments d’entrada, estada i baixa del Pla de salut.
   • Establir un quadre de comandament del Pla de salut.
   • Actualitzar el document Pla de salut de la persona sana amb la SD.
  • Recerca: procedimentar el DABNI.
   • Crear un fluxograma del DABNI.
   • Establir els procediments d’entrada, estada i baixa del DABNI.
   • Establir un quadre de comandament del DABNI.
  • Promoció: Crear un Pla de promoció de la salut (nutrició, esport, sexoafectivitat, estimulació cognitiva…).
 • Redefinir el SAT
  • Fusionar l’equip del SAT i l’equip del CDIAP.
  • Implementar els procediments del CDIAP totes les persones usuàries menors de 6 anys.
  • Crear nous procediments per a totes les persones usuàries majors de 6 anys.

 

20. Dissenyar i implementar un nou model d’atenció a les famílies.

 • Diferenciar entre el servei d’Atenció a les famílies i Unitat de Treball Social.
  • Establir les activitats del servei d’Atenció a les famílies.
  • Establir les activitats de la Unitat de Treball Social.
  • Establir procediments d’entrada, estada i baixa de la intervenció social.
  • Crear un quadre de comandament.
  • Fer una prospecció de necessitats de l’àmbit social.
  • Crear un pla de cobertura de necessitats.

 

21. Creació d’un servei de voluntariat més inclusiu.

Treballar per un voluntariat com a eina d’inclusió social, perquè des de la participació i el compromís social es contribueixi a la no discriminació i a la igualtat d’oportunitats.

Recursos assignats:

S’ha triplicat l’ampliació de l’estructura fixe del servei del voluntariat, passant a dedicar 9h/s. (2020 assignació de 3h/s per la gestió del servei de voluntariat), I, Preveient valorar l’eficiència del servei per decidir si cal seguir invertint més recursos interns.

Objectius estratègics del departament:

 • Eliminació de barreres de la informació, fomentar l’accessibilitat cognitiva, oferint documents en lectura fàcil, per una integra comprensió, (convenis, manual de funcions i LOPD).
 • Incrementar el nombre de membres que participin com a voluntaris en situació DI/SD 
 • Trobada anual dels membres del nostre voluntariat

 

22.Disseny material d’acollida al nou treballador.

Seguir treballant  en un pla d’acollida per a les noves incorporacions a on es regula el procés d’acollida, des de la preparació inicial de la selecció fins al seguiment posterior a la contractació. El principal recurs material del pla d’acollida és un manual d’acollida, que reculli tota la informació estàndard i d’interès de la fundació, essencial per a una integració eficient. 

2022

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució Subvenció
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el “Projecte de suport a familiars i cuidadors de persones amb SD i Alzheimer”, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per la creació de grups de suport i ajuda mútua a persones que tenen contacte amb familiars amb SD i Alzheimer. 01/01/2022 31/12/21 2.500,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte del Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 01/01/2022 31/12/2022 5.000,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 01/01/2022 31/12/2022 1.000,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei d’Oci Inclusiu, per dur a terme activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 01/01/2022 31/12/2022 1.900,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 01/01/2022 31/12/2022 11.100,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el projecte d’Assemblea, per tal de reivindicar el compliment dels drets humans i tenir incidència en la societat, a través d’un projecte autogestionat per persones en situació de discapacitat intel·lectual. 01/01/2022 31/12/2022 1.000,00€
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el projecte d’activitats esportives “Mou-te”, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de discapacitat intel·lectual ens els àmbits d’hàbits saludables, activitats físiques i benestar emocional. 01/01/2022 31/12/2022 1.000,00€
Ajuntament de Barcelona IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 01/01/2022 31/12/2022 63.200,00€
Down Catalunya Departament de Drets Socials Conveni de col·laboració en el marc dels programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, en col·laboració amb Down Catalunya 01/01/2022 31/12/2022 33.637,43€
Dincat Federació Departament de Drets Socials Conveni de col·laboració en el marc dels programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, en col·laboració amb Dincat per la realització d’activitats de turisme 01/01/2022 31/12/2022 2.563,57€
Down Espanya Imserso Conveni de col·laboració en el marc dels programes Imserso, en col·laboració amb Down Espanya, per la realització d’activitats de turisme. 11/04/2022 14/04/2022 5.353,00€
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per a l’atenció domiciliària d’usuaris que resideixen fora de la ciutat de Barcelona, planificant i oferint suport a construir el seu projecte de vida pròpia, autogestionant les seves necessitats i destijos. 01/01/2022 31/12/2022 25.000,00€
Generalitat de Catalunya Departament Presidència Subvenció per desenvolupar “Èxit21”, per incultar al mitjans de comunicació un tractament respectuós i itegrador en aquelles informacions referides a les persones amb DI. 01/01/2022 31/12/2022 6.000,00€
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 01/01/2022 31/12/2022 12.600,00€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 01/01/2022 31/12/2022
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del Servei Integral d’Ortientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 01/07/2021 30/06/2022 268.190,00€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del Servei Integral d’Ortientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 01/07/2022 30/06/2022 261.320,00€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 01/01/2022 31/12/2022 2.489,15€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 01/01/2022 31/12/2022 2.950,42€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Subvenció per desenvolupar el Projecte “Connecta amb l’aprenantatge”, per la creació d’espais de socialització i aprenentatge, a través de cursos i tallers, amb diversitat de temàtiques i autogestionades per les persones participants, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones a través de l’autonomia, el coneixement i les habilitats socials. 01/01/2022 31/12/2022 101.542,41€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Subvenció per desenvolupar el projecte d’Espai d’Art, per l’atenció diària a persones amb DI que es troben en situació d’inactivitat, per tal de vetllat pel benestar emocional, relacional i desenvolupament personal. 01/01/2022 31/12/2022 29.332,61€
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 01/01/2022 31/12/2022 13.219,47€

2021

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en la empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 122.00 1/1/21 31/12/21 71,000.00
Down Catalunya Programa IRPF execució 2021 Conveni de col·laboració en el marc dels programes d’interés general, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, en col·laboració amb Down Catalunya 1/1/21 31/12/21 37,999.00
Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Familia Conveni de col·laboració en el marc de la execució del Servicio Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 40.00 1/7/20 30/6/21 267,860.00

2020

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució SUM of Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el “Projecte de suport a familiars i cuidadors de persones amb SD i Alzheimer”, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per la creació de grups de suport i ajuda mútua a persones que tenen contacte amb familiars amb SD i Alzheimer. 85.00 1/1/20 31/12/20 1,500.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de grups de Pares i Mares, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 199.00 1/1/20 31/12/20 2,500.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 13.00 1/1/20 31/12/20 1,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei d’Oci Inclusiu, per dur a terme activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 207.00 1/1/20 31/12/20 2,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 91.00 1/1/20 31/12/20 16,000.00
IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 122.00 1/1/20 31/12/20 71,000.00
Dincat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Conveni de col·laboració en el marc dels programes d’interès genera, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, en col·laboració amb DINCAT, pel projecte de Pla Integral de Desenvolupament Infantil 113.00 1/1/20 31/12/20 17,632.06
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per a l’atenció domiciliària d’usuaris que resideixen fora de la ciutat de Barcelona, planificant i oferint suport a construir el seu projecte de vida pròpia, autogestionant les seves necessitats i destijos. 24.00 1/1/20 31/12/20 25,000.00
Departament de Presidència Conveni de col·laboració per a la celebració de les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down, centrades en la temàtica de la millora de la salut mental de les persones en situació de discapcitat intel·lectual: una qüestió de benestar”. 452.00 1/10/20 30/10/20 5,086.50
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 9.00 1/1/20 31/12/20 12,600.00
Departament de Cultura Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/20 31/12/20 3,223.95
Departament de Presidència Subvenció per desenvolupar “Èxit21”, per incultar al mitjans de comunicació un tractament respectuós i itegrador en aquelles informacions referides a les persones amb DI. 11.00 1/1/20 31/12/20 5,000.00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 6.00 1/1/19 31/12/20 38,721.96
Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del Servei Integral d’Ortientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 30.00 1/7/19 30/6/20 201,540.00
40.00 1/7/20 30/6/21 267,860.00
Subvenció pel Pla d’Igualtat de gènere de la Fundació 89.00 1/5/20 31/7/21 4,000.00
Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 83.00 1/1/20 31/12/20 1,247.00
Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 207.00 1/1/20 31/12/20 1,525.50
Subvenció per desenvolupar el Projecte “Connecta amb l’aprenantatge”, per la creació d’espais de socialització i aprenentatge, a través de cursos i tallers, amb diversitat de temàtiques i autogestionades per les persones participants, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones a través de l’autonomia, el coneixement i les habilitats socials. 207.00 1/1/20 31/12/20 125,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Espai de Criança per a pares d’infants amb la SD”: oferir un entorn lúdic on pares i fills puguin participar d’activitats de joc i joguines adequades a l’edat de les nenes i nens, on estimular les capacitats de relació, descobriment i experimentació. 155.00 1/1/20 31/12/20 5,615.10
Subvenció per desenvolupar el projecte d’Espai d’Art, per l’atenció diària a persones amb DI que es troben en situació d’inactivitat, per tal de vetllat pel benestar emocional, relacional i desenvolupament personal 19.00 1/1/20 31/12/20 40,000.00
Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 514.00 1/1/20 31/12/20 22,620.00
x x 1/1/20 31/12/20 0.00
Departament Ensenyament Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/20 31/12/20 2,960.64

2019

 

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució SUM of Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el “Projecte de suport a familiars i cuidadors de persones amb SD i Alzheimer”, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per la creació de grups de suport i ajuda mútua a persones que tenen contacte amb familiars amb SD i Alzheimer. 65.00 1/1/19 31/12/19 4,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de grups de Pares i Mares, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 218.00 1/1/19 31/12/19 1,500.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 7.00 1/1/19 31/12/19 3,200.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei d’Oci Inclusiu, per dur a terme activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 223.00 1/1/19 31/12/19 2,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 98.00 1/1/19 31/12/19 16,000.00
IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 120.00 1/1/19 31/12/19 60,000.00
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per a l’atenció domiciliària d’usuaris que resideixen fora de la ciutat de Barcelona, planificant i oferint suport a construir el seu projecte de vida pròpia, autogestionant les seves necessitats i destijos. 26.00 1/1/19 31/12/19 25,000.00
Subvenció al Centre Mèdic Barcelona Down, per a l’atenció integral a les persones amb Síndrome de Down, amb èmfasi especial a la prevenció dels problemes de salut derivats. El centre pretén vetllar per la qualitat assistencial del col·lectiu, tant en l’àrea pediàtrica com la d’adults. 910.00 1/1/19 31/12/19 40,000.00
Departament de Presidència Conveni de col·laboració per a la celebració del concert “La celebració de la Vida”, per a la commemoració del primer aniversari de la mort de Montserrat Trueta, fundadora de la nostra entitat. 1/1/19 31/8/19 1,535.70
DOWN ESPAÑA Imserso 2018-2019 Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del projecte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en el programa d’actuacions de turisme per persones amb discapacitat 20.00 18/4/19 21/4/19 3,289.38
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 9.00 1/1/18 31/12/18 3,877.99
1/1/19 31/12/19 15,456.00
Departament de Presidència Subvenció per desenvolupar “Èxit21”, per incultar al mitjans de comunicació un tractament respectuós i itegrador en aquelles informacions referides a les persones amb DI. 11.00 1/1/19 31/12/19 10,000.00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’Acció comunitària 12.00 1/1/19 31/12/19 804.00
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’espais familiars 44.00 1/1/19 31/12/19 2,304.58
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’estimulació cognitiva i grups de cuidadors 144.00 1/1/19 31/12/19 3,223.02
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’habilitats personals, comunicatives i sexualitat 34.00 1/1/19 31/12/19 2,980.10
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa de formació continuada 10.00 1/1/19 31/12/19 6,817.06
Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del Servei Integral d’Ortientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 20.00 1/7/18 30/6/19 133,900.00
30.00 1/7/19 30/6/20 201,540.00
Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 100.00 1/1/19 31/12/19 1,228.57
Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 223.00 1/1/19 31/12/19 1,502.96
Subvenció per desenvolupar el Projecte “Connecta amb l’aprenantatge”, per la creació d’espais de socialització i aprenentatge, a través de cursos i tallers, amb diversitat de temàtiques i autogestionades per les persones participants, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones a través de l’autonomia, el coneixement i les habilitats socials. 288.00 1/1/19 31/12/19 125,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Espai de Criança per a pares d’infants amb la SD”: oferir un entorn lúdic on pares i fills puguin participar d’activitats de joc i joguines adequades a l’edat de les nenes i nens, on estimular les capacitats de relació, descobriment i experimentació. 52.00 1/1/19 31/12/19 5,615.10
Subvenció per desenvolupar el projecte d’Espai d’Art, per l’atenció diària a persones amb DI que es troben en situació d’inactivitat, per tal de vetllat pel benestar emocional, relacional i desenvolupament personal 23.00 1/1/19 31/12/19 40,000.00
Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 460.00 1/1/19 31/12/19 22,620.16
Departament Ensenyament Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/19 31/12/19 2,960.64

2018

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució SUM of Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de grups de Pares i Mares, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 187.00 1/1/18 31/12/18 4,500.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 21.00 1/1/18 31/12/18 3,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei d’Oci Inclusiu, per dur a terme activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 276.00 1/1/18 31/12/18 10,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 104.00 1/1/18 31/12/18 35,000.00
IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 148.00 1/1/18 31/12/18 69,000.00
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 104.00 1/1/18 31/12/18 25,000.00
Subvenció al Centre Mèdic Barcelona Down, per a l’atenció integral a les persones amb Síndrome de Down, amb èmfasi especial a la prevenció dels problemes de salut derivats. El centre pretén vetllar per la qualitat assistencial del col·lectiu, tant en l’àrea pediàtrica com la d’adults. 2,421.00 1/1/18 31/12/18 40,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Connecta: servei de temps lliure”: gestionar espais de temps lliure des de la pròpia demanda, fomentar l’empoderament de la persona 276.00 1/1/18 31/12/18 4,081.85
DOWN ESPAÑA Imserso 2017-2018 Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del projecte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en el programa d’actuacions de turisme per persones amb discapacitat 22.00 1/1/18 31/5/18 3,940.58
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 9.00 1/1/18 31/12/18 15,321.89
Departament d’Empresa i coneixement Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/18 31/12/18 3,310.40
Departament de Cultura Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/18 31/12/18 3,223.95
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel curs de Drets Humans per persones amb DI 16.00 1/1/18 31/12/18 3,089.46
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’espais familiars de joc. 61.00 1/1/18 31/12/18 1,769.99
Col·laboració en el marc del Programa d’accions d’interès general, amb càrrec a l’assignació a l’IRPF de l’àmbit de polítiques Socials, pel Programa d’estimulació cognitiva i grups de cuidadors 113.00 1/1/18 31/12/18 9,692.13
Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/17 31/12/18 6,445.66
5.00 1/12/18 31/12/18 14,834.50
Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del Servei Integral d’Ortientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) de la Generalitat de Catalunya. 10.00 1/7/17 30/6/18 69,380.00
20.00 1/7/18 30/6/19 133,900.00
Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 74.00 1/1/18 31/12/18 2,104.11
Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 276.00 1/1/18 31/12/18 2,672.17
Subvenció per desenvolupar el projecte “Aprofita la tarda”, per tal d’ajudar a mantenir i enriquir les competències cognitives i funcionals de les persones amb discapacitat, en un entorn motivador. 32.00 1/1/18 31/12/18 40,000.00
Subvenció per desenvolupar el Projecte “Connecta amb l’aprenantatge”, per la creació d’espais de socialització i aprenentatge, a través de cursos i tallers, amb diversitat de temàtiques i autogestionades per les persones participants, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones a través de l’autonomia, el coneixement i les habilitats socials. 276.00 1/1/18 31/12/18 125,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Espai de Criança per a pares d’infants amb la SD”: oferir un entorn lúdic on pares i fills puguin participar d’activitats de joc i joguines adequades a l’edat de les nenes i nens, on estimular les capacitats de relació, descobriment i experimentació. 108.00 1/1/18 31/12/18 4,950.00
Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 379.00 1/1/18 31/12/18 17,400.00
Departament Ensenyament Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/18 31/12/18 2,960.64

2017

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució SUM of Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el “Projecte de suport a familiars i cuidadors de persones amb SD i Alzheimer”, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per la creació de grups de suport i ajuda mútua a persones que tenen contacte amb familiars amb SD i Alzheimer. 75.00 1/1/17 31/12/17 2,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el projecte “Connecta”, per dur a terme tallers, activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 251.00 1/1/17 31/12/17 11,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de grups de Pares i Mares, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 173.00 1/1/17 31/12/17 7,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 33.00 1/1/17 31/12/17 4,200.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 93.00 1/1/17 31/12/17 38,000.00
IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 150.00 1/1/17 31/12/17 69,000.00
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 93.00 1/1/17 31/12/17 25,000.00
Subvenció al Centre Mèdic Barcelona Down, per a l’atenció integral a les persones amb Síndrome de Down, amb èmfasi especial a la prevenció dels problemes de salut derivats. El centre pretén vetllar per la qualitat assistencial del col·lectiu, tant en l’àrea pediàtrica com la d’adults. 2,355.00 1/1/17 31/12/17 40,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Connecta: servei de temps lliure”: gestionar espais de temps lliure des de la pròpia demanda, fomentar l’empoderament de la persona 196.00 1/1/17 31/12/17 4,059.58
DOWN ESPAÑA Imserso 2016-2017 Conveni de col·laboració en el marc de l’execució del projecte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en el programa d’actuacions de turisme per persones amb discapacitat 20.00 1/1/17 15/5/17 4,129.56
IRPF Autonomia 2016, ejecución 2017 Col·laboració en el marc del Programa Nacional d’Autonomia i Vida Independent, dissenyat per Down Espanya i finançat a través de la subvenció de l’IRPF 6.00 1/1/17 30/11/17 3,450.00
IRPF Empleabilidad 2016, ejecución 2017 Col·laboració en el marc del “Programa Nacional de Empleabilidad”, dissenyat per Down Espanya i finançat a través de la subvenció de l’IRPF 4.00 1/1/17 30/11/17 4,131.00
IRPF Familias 2016, ejecución 2017 Col·laboració en el marc del Programa Nacional de Suport a famílies que tenen a càrrec persones amb discapacitat, dissenyat i presentat per Down Espanya i finançat a través de la Subvenció de l’IRPF 111.00 1/1/17 30/11/17 12,341.00
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 9.00 1/1/17 31/12/17 12,600.00
Departament d’Empresa i coneixement Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/17 31/12/17 3,274.39
Departament de Cultura Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/17 31/12/17 3,173.18
Departament de Presidència Subvenció per desenvolupar “Èxit21”, per incultar al mitjans de comunicació un tractament respectuós i itegrador en aquelles informacions referides a les persones amb DI. 11.00 1/1/17 31/12/17 10,000.00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 5.00 1/1/17 31/12/17 14,834.50
Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 150.00 1/1/17 31/12/17 2,062.85
Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 251.00 1/1/17 31/12/17 2,600.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Aprofita la tarda”, per tal d’ajudar a mantenir i enriquir les competències cognitives i funcionals de les persones amb discapacitat, en un entorn motivador. 21.00 1/9/17 31/12/17 23,000.00
Subvenció per desenvolupar el Projecte “Connecta amb l’aprenantatge”, per la creació d’espais de socialització i aprenentatge, a través de cursos i tallers, amb diversitat de temàtiques i autogestionades per les persones participants, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones a través de l’autonomia, el coneixement i les habilitats socials. 251.00 1/1/17 31/12/17 125,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Espai de Criança per a pares d’infants amb la SD”: oferir un entorn lúdic on pares i fills puguin participar d’activitats de joc i joguines adequades a l’edat de les nenes i nens, on estimular les capacitats de relació, descobriment i experimentació. 102.00 1/1/17 31/12/17 4,950.00
Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 482.00 1/1/17 31/12/17 17,400.00
Departament Ensenyament Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/17 31/12/17 2,960.64
Conveni de col·laboració pel projecte “Juguem i aprenem Junts”, pel suport al procés d’inclusió escolar i social, contribuïnt a les condicions socials, educatives i psicològiques en el procés d’escolarització infantil, primària i secundària. 48.00 1/1/17 31/12/17 22,000.00

2016

 

Entitat Subentitat Desenvolupament Beneficiaris Inici Període Execució Fi Període Execució SUM of Subvenció concedida
Ajuntament de Barcelona Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el “Projecte de suport a familiars i cuidadors de persones amb SD i Alzheimer”, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per la creació de grups de suport i ajuda mútua a persones que tenen contacte amb familiars amb SD i Alzheimer. 100.00 1/1/16 31/12/16 1,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el projecte “Connecta”, per dur a terme tallers, activitats d’oci i turisme, per millorar la qualitat de vida, afavorir les relacions socials, potenciar l’autonomia i l’autodeterminació. 236.00 1/1/16 31/12/16 14,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de grups de Pares i Mares, dins el Serveis d’Atenció a Famílies, per a la creació d’espais de trobada i reflexió, compartir experiències i conèixer altres famílies en situacions similars. 171.00 1/1/16 31/12/16 7,000.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Projecte de Mediació, per tal de promoure, facilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual a participar de l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. 14.00 1/1/16 31/12/16 4,685.00
Subvenció de la convocatòria ordinaria per desenvolupar el Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 93.00 1/1/16 31/12/16 38,000.00
IMPD Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la inserció laboral en l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual. 150.00 1/1/16 31/12/16 69,000.00
Diputació de Barcelona Conveni de col·laboració pel Servei de Vida Independent, per fer possible que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a una vida independent, decidint on i amb qui volen viure, planificant i oferint tot el suport possible que els hi permeti crear un projecte de vida pròpia, gestionant les seves pròpies necessitats i desitjos. 93.00 1/1/16 31/12/16 25,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Connecta: servei de temps lliure”: gestionar espais de temps lliure des de la pròpia demanda, fomentar l’empoderament de la persona 232.00 1/1/16 31/12/16 3,735.52
DOWN ESPAÑA Imserso 2015-2016 Col·laboració per dur a terme accions de Turisme amb persones amb Discapacitat dins el Projecte Imserso 2015-2016 12.00 1/1/16 15/5/16 3,224.08
IRPF 2015, ejec.2016 Autonomia Col·laboració en el marc del Programa Nacional d’Autonomia i Vida Independent, dissenyat per Down Espanya i finançat a través de la subvenció de l’IRPF 4.00 1/1/16 30/11/16 2,550.00
IRPF 2015, ejec.2016 Empleabilidad Col·laboració en el marc del “Programa Nacional de Empleabilidad”, dissenyat per Down Espanya i finançat a través de la subvenció de l’IRPF 4.00 1/1/16 30/11/16 2,925.00
IRPF 2015, ejec.2016 Familias Col·laboració en el marc del Programa Nacional de Suport a famílies que tenen a càrrec persones amb discapacitat, dissenyat i presentat per Down Espanya i finançat a través de la Subvenció de l’IRPF 71.00 1/1/16 30/11/16 12,290.00
Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Acord d’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, pel finançament al Servei de Vida Independent, per a la gestió d’habitatges de la Fundació destinats a persones amb necesitat. 9.00 1/1/16 31/12/16 12,250.00
Departament d’Empresa i Ocupació Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/16 31/12/16 6,445.66
Departament de Benestar Social i Familia Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/16 31/12/16 14,834.50
Subvenció per a realitzar el Projecte de Voluntariat: Realitzar acollides a les persones interessades en participar, crear un equip de voluntaris pels serveis i realitzar formacions. 52.00 1/1/16 31/1/16 12,580.00
Subvenció per desenvolupar el Programa de Mediació per a la Inclusió i participació comunitàries: Realitzar entrevistes d’acollida, realitzar plans d’oci en funció de la demanda, acompanyament personalitzat i seguiment i avaluació continuada de les persones. 41.00 1/1/16 31/1/16 7,400.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Connecta: servei de temps lliure”: gestionar espais de temps lliure des de la pròpia demanda, fomentar l’empoderament de la persona 258.00 1/1/16 31/1/16 125,000.00
Subvenció per desenvolupar el projecte “Espai de Criança per a pares d’infants amb la SD”: oferir un entorn lúdic on pares i fills puguin participar d’activitats de joc i joguines adequades a l’edat de les nenes i nens, on estimular les capacitats de relació, descobriment i experimentació. 44.00 1/1/16 31/12/16 3,353.86
Subvenció per desenvolupar el servei d’Atenció a Famílies, per l’acompanyament de famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des d’una perspectiva global, fomentar el benestar i la qualitat de vida de les famílies mitjançant la intervenció social, orientació, informació sobre recursos propis i externs, i la promoció de programes i activitats de suport. 388.00 1/1/16 31/12/16 27,755.02
Departament de Cultura Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/16 31/12/16 3,141.76
Departament Ensenyament Col·laboració en el marc dels conveni Socio-laborals, per becar participants del programa i cobrir les despeses bàsiques. Les persones beneficiàries reben l’import per la seva feina al Departament. 1.00 1/1/16 31/12/16 2,960.64
Conveni de col·laboració pel projecte “Juguem i aprenem Junts”, pel suport al procés d’inclusió escolar i social, contribuïnt a les condicions socials, educatives i psicològiques en el procés d’escolarització infantil, primària i secundària. 37.00 1/1/16 31/12/16 22,000.00

Us presento la Política de qualitat de la Fundació Catalana Síndrome de Down la qual s’orienta a aconseguir la màxima satisfacció de les nostres parts interessades aplicant els següents principis:

 • Oferir una atenció personalitzada que permeti identificar les seves necessitats i adoptar la millor solució possible en cada cas.
 • Planificar adequadament els processos clau amb la finalitat d’aconseguir la seva realització de forma eficient i eficaç.
 • Mesurar periòdicament els nivells de qualitat percebuts per les nostres parts interessades per millorar contínuament els nostres serveis.

Aquesta política de qualitat és el marc de referència per desenvolupar aquests principis i per establir els objectius de qualitat que ens permetin la millora contínua dels nostres processos i del propi sistema de gestió de la qualitat.

Com a Directora General de la FCSD, em responsabilitzo que sigui comunicada i entesa per tots els professionals de la Fundació i al seu compliment, així com a la seva revisió periòdica per adequar-la a la reglamentació i els requeriments de totes les parts implicades, facilitant per a això els recursos necessaris.

La nostra missió és acompanyar de manera sostenible les persones amb Síndrome de Down, en altres situacions de discapacitat intel·lectual o amb qualsevol tipus de vulnerabilitat, i les seves famílies, en l’assoliment de les seves necessitats, l’expressió del seu potencial màxim i la seva plena inclusió, tot vetllant pel seu benestar, respecte i dignitat en el seu recorregut vital.

La nostra visió és acompanyar de manera sostenible les persones amb Síndrome de Down, en altres situacions de discapacitat intel·lectual o amb qualsevol tipus de vulnerabilitat, i les seves famílies, en l’assoliment de les seves necessitats, l’expressió del seu potencial màxim i la seva plena inclusió, tot vetllant pel seu benestar, respecte i dignitat en el seu recorregut vital.aconseguir l’excel·lència en les activitats de la seva competència, contribuint a la satisfacció de la Comunitat Universitària, del seu personal i societat en general.

Per últim, els principis sobre els quals s’articula la nostra actuació són:

 • Els Drets Humans: La FCSD treballa pel compliment del propòsit, dels principis generals i dels diferents articles de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
 • La sostenibilitat: La FCSD treballa per garantir un creixement que asseguri les necessitats del present sense comprometre les necessitats del futur, tant a nivell econòmic com de preservació de l’entorn. 
 • La innovació i la recerca: Portar a terme accions per descobrir nous coneixements i comprendre empíricament el context de la FCSD per tal de avançar en la millora dels serveis. 
 • L’excel·lència: La FCSD treballa per aconseguir la millora contínua quant a satisfacció i fidelització de les nostres parts interessades minimitzant, alhora, els riscos associats als nostres serveis.
 • El compliment normatiu i la transparència: La FCSD es compromet a complir els requisits dels nostres clients, els legals aplicables i altres requisits subscrits fomentant la màxima transparència.

Acreditació ISO 9001:2015