Acull-te a les mesures alternatives

Acomplir amb la Llei General de Discapacitat LGD (antiga LISMI)

Article 27. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat.»

Si sou una empresa que no pot acomplir amb la contractació directa de persones en situació de discapacitat, la Fundació Catalana Síndrome de Down us pot assessorar sobre la declaració d’excepcionalitat i l’adopció de mesures alternatives (MA), acompanyant-vos en la seva tramitació i gestió.

Podeu donar compliment a les vostres obligacions legals fent una donació a una entitat declarada d’utilitat pública que tingui entre els seus objectius la formació professional, la inclusió laboral o la creació d’ocupació per a persones en situació de discapacitat.

La Fundació Catalana Síndrome de Down compleix amb aquests requisits ja que l’import que percebem el destinem als serveis d’inclusió laboral Col·labora, al servei de Promoció Ciutadana, a cursos específics d’inserció ocupacional i a la Inclusivadora.

Vols saber-ne més? Escriu-nos a aliances@fcsd.org.

Sabies que un 52% de les persones que van fer el curs d’ocupabilitat de la UPF amb nosaltres van aconseguir feina?

Col·labora amb les mesures alternatives i fes que arribem al 100%!

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.