Sigues empresa sòcia

Fes-te empresa sòcia i acompanyan's per poder acompanyar!

Article 28. Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a un nivell de vida adequat per a elles i les seves famílies, la qual cosa inclou alimentació, vestit i habitatge adequats, i a la millora contínua de les seves condicions de vida, i han d’adoptar les mesures pertinents per salvaguardar i promoure l’exercici d’aquest dret sense discriminació per motius de discapacitat.»

Les persones en situació de discapacitat intel·lectual tenen molt per aportar a la societat. Per poder fer-ho necessiten suport i acompanyament personalitzats. Les seves famílies han de sentir-se acollides, escoltades, compreses i acompanyades des del respecte i la proximitat.

Sigues empresa sòcia i…

  • Promou: el respecte, la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat cognitiva.
  • Celebra: la diversitat, la participació i inclusió reals, el respecte per la diferència.
  • Defensa: l’acompliment dels drets de les persones amb discapacitat, la Declaració Universal de Drets Humans i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Suma’t i sigues empresa sòcia per promoure, celebrar i defensar la inclusió social de les persones en situació de discapacitat intel·lectual.

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

FITA 4.A Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

ODS 17. Aliança per a assolir els objectius. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

FITA 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.