CDIAP

El CDIAP FCSD és un servei format per un equip de professionals, experts en desenvolupament infantil i família, que orientem la nostra tasca a millorar el desenvolupament dels infants menors de 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-los, reforçant les funcions familiars i fomentant la inclusió social, contribuint a la millora del benestar global de les famílies.

Servei públic

Servei públic que està integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Barris de referència

Atenem la població dels barris de l’Esquerra Eixample i Sant Antoni (del districte de l’Eixample) i Sant Gervasi Galvany, Sant Gervasi-Bonanova, Tres Torres i Putget-Farró (del districte Sarrià-Sant Gervasi) de Barcelona.

Preu

Servei gratuït per a les famílies, finançat per la Generalitat de Catalunya.

Atenció a les persones

Treballem amb famílies amb infants menors de 6 anys, mares embarassades, professionals de la Sanitat, Educació i Serveis Socials.

Funcions

Fem prevenció, detecció, diagnòstic i tractament.

Accès

Les famílies podeu accedir mitjançant una derivació de la xarxa de serveis de Sanitat, Educació, Serveis Socials i també teniu la opció
d’accedir al servei per iniciativa pròpia. (Demanar cita).
Els professionals podeu accedir mitjançant el canal de detecció (Detecció).

Organigrama
Entrada al servei

Tan aviat com una família realitza demanda d’atenció (Demanar cita) portem a terme l’entrevista d’acollida. En aquesta primera entrevista d’atenció al servei, la família té la possibilitat d’expressar les dificultats de l’infant. El professional que atén la família valora la idoneïtat o no de l’atenció al servei i explica el funcionament d’aquest.

Circuit assistencial
Documentació
Valor afegit CDIAP FCSD

Atenció des de la concepció fins als 6 anys (sense criteris restrictius d’edat).

● Prioritat d’entrada de totes les demandes (atenció abans de 15 dies
laborables).
● Família com a eix central de la nostra intervenció (inclusió de tots els referents parentals en l’atenció).
● Màxima transparència (lliurament d’informes en finalitzar cada procés d’atenció).
● Interdisciplinarietat garantida en tots els diagnòstics i programes d’intervenció.
● Compromís amb la millora contínua (ISO 9001:2015 i EFQM).
● Canal on line de detecció precoç de signes d’alerta, possibles alteracions en el desenvolupament normal de l’infant i situacions de
risc de la població infantil.
● senyals d’alarma i possibles dificultats en el desenvolupament.
● Material preventiu d’alt impacte social.
● Gran diversitat d’ofertes d’abordatge terapèutic (individuals, en parella, grupals, telemàtics, presencials, mixtes, ambulatoris, en entorn natural…) que la família escull amb l’orientació dels professionals.

El CDIAP en números
  • Persones ateses en l’any 2022:
  • Mitjana de temps d’espera per a entrar al servei en l’any 2022:
  • Edat límit d’atenció en l’any 2023:
  • Processos diagnòstics realitzats en l’any 2022:
  • Programes d’intervenció realitzats en l’any 2022:
  • Visualització materials de prevenció en l’any 2022:
  • Consultes de detecció realitzades en l’any 2022: famílies/professionals
Dades de contacte

CDIAP FCSD

  • Carrer Comte Borrell, 201-203 08029 Barcelona
  • Telèfon: 932 15 74 23
  • Correu: cdiap@fcsd.org

Gemma Aranda


Logopeda

Postgrau en atenció precoç

Natalia Buzunariz


Pedagoga i Fisioterapeuta

Postgrau en Fisioteràpia pediàtrica i postgrau en trastorns sensoriomotors d’origen cerebral Bobath

Sheila Cierco


Logopeda

 

Gery Dimitrova


Treballadora Social i Psicòloga

Postgrau en intervenció familiar sistèmica

garanda@fcsd.org

nbuzunariz@fcsd.org

scierco@fcsd.org

gdimitrova@fcsd.org

Cristina Gallart


Psicòloga i Educadora Social

Psicòloga general sanitària i postgrau en psicopatologia de l’infant i l’adolescent.

Dr. Jaume García


Coordinador del servei Treballador Social, Educador Social i Antropòleg 

Màster en teoria antropològica, relacions interculturals i intervenció social i doctorat en Antropologia Social i Cultural

Andrea Hermo


Treballadora social

 

Cristina Iturriaga


Neuropediatra

 

cgallart@fcsd.org

jaumegarcia@fcsd.org

ahermo@fcsd.org

citurriaga@fcsd.org

Mireia Martínez


Fisioterapeuta

Postgrau en Fisioteràpia pediàtrica

Rosa Nuño


Recepcionista i administrativa

 

Marga Miró


Recepcionista i administrativa

 

Marta Moreno


Logopeda i Mestra especialitzada en audició i llenguatge

Màster d’especialització en pràctica clínica en Logopèdia infantil

mireiamartinez@fcsd.org

rnuño@fcsd.org

mmiro@fcsd.org

mmoreno@fcsd.org

Elena Picanyol


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, màster en Psicologia clínica i màster en psicoteràpia psicoanalítica

Esther Romero


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, postgrau en psicopatologia del nen i l’adolescent i màster en teoria i clínica psicoanalítica

Alícia Ruiz


Fisioterapeuta

Postgrau en especialització en Pediatria i màster en Fisioteràpia pediàtrica

Dra. Isabel Ruiz


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, experta en neuropsicologia clínica, màster en en psicopatologia infantojuvenil, màster en diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica i Doctorat en Neurociència cognitiva

epicanyol@fcsd.org

eromero@fcsd.org

aruiz@fcsd.org

iruiz@fcsd.org

Clàudia Serramià


Logopeda

Postgrau en trastorns del desenvolupament, màster en Logopèdia infantil i especialitzada en comunicació augmentativa

Carlota Valls


Psicòloga

Psicòloga general sanitària i psicoterapeuta

Gemma Vidal


Psicòloga

Màster en psicopatologia clínica i màster en psicoteràpia psicoanalítica

Maria Vila


Psicòloga

Psicòloga general sanitària i màster en atenció precoç i família

cserramia@fcsd.org

cvalls@fcsd.org

gvidal@fcsd.org

mvila@fcsd.org

Desenvolupament físic
creixement del cos i del cervell
desenvolupament de les capacitats sensorials
desenvolupament de les habilitats motrius
Desenvolupament cognitiu
aprenentatge
memòria
atenció
llenguatge
raonament
pensament
creativitat
Desenvolupament psicosocial
emocions
personalitat
relacions socials
Desenvolupament físic
creixement del cos i del cervell
desenvolupament de les capacitats sensorials
desenvolupament de les habilitats motrius
Desenvolupament cognitiu
aprenentatge
memòria
atenció
llenguatge
raonament
pensament
creativitat
Desenvolupament psicosocial
emocions
personalitat
relacions socials
Desenvolupament físic
creixement del cos i del cervell
desenvolupament de les capacitats sensorials
desenvolupament de les habilitats motrius
Desenvolupament cognitiu
aprenentatge
memòria
atenció
llenguatge
raonament
pensament
creativitat
Desenvolupament psicosocial
emocions
personalitat
relacions socials

Formulari per fer una consulta

Enviar

Un cop valorada la idoneïtat de la demanda de la família per part del professional que realitza l’entrevista d’acollida i acceptat el funcionament
del servei per part de la família, els professionals de l’equip multidisciplinari iniciem un procés diagnòstic que consisteix en un estudi global del desenvolupament de l’infant, la seva història individual i familiar i del seu entorn.

El procés diagnòstic consta de 4 fases:

● Explorem la informació biopsicosocial mitjançant entrevistes i qüestionaris amb la família i coordinacions i informes dels serveis de la xarxa.
● Valorem aspectes de l’infant, la seva família i l’entorn de formam multidisciplinària a partir de sessions, visites en l’entorn natural i gravacions aportades per la família.
● Elaborem el diagnòstic de l’infant i la seva família i dissenyem una proposta de programa d’intervenció de forma interdisciplinària en reunió d’equip.
● Validem el programa d’intervenció conjuntament amb la família.

Un cop validat el programa d’intervenció, els professionals de l’equip multidisciplinari treballem els objectius establerts amb l’infant per fomentar la seva màxima capacitat de desenvolupament personal i d’autonomia i amb la família el seu acompanyament a l’adaptació a la nova situació i en la promoció de l’exercici de les seves funcions parentals de forma positiva.

El CDIAP FCSD ofereix les següents actuacions:

● Treball terapèutic per la millora del desenvolupament de l’infant en els aspectes motrius, sensorials, cognitius, emocionals, conductuals, comunicatius, relacionals, vincular i socials, que permetin assolir el màxim nivell de desenvolupament personal.
● Criança, entesa com a l’actuació de suport i acompanyament a la cura que cal tenir del desenvolupament integral de l’infant.
● Seguiment per a prevenció de situacions de risc per antecedents personals (biològics) o sociofamiliars.
● Promoció de la parentalitat positiva en els referents parentals.

Per últim, quan s’assoleixen els objectius del programa d’intervenció o arriba al final de l’etapa d’atenció al CDIAP, procedim a la baixa del servei o a l’acompanyament cap al nou servei, si és el cas, per garantir la continuïtat assistencial.