El termini de presentació de treballs per al XVII Premi d’Investigació Ramon Trias Fargas s’amplia fins a l’any vinent

La Fundació Catalana Síndrome de Down anuncia l’ampliació del termini de presentació de treballs que optin al premi fins al 15 de juny del 2023.  El guardó porta el nom de Ramon Trias Fargas per retre homenatge al fundador de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) i president de la comissió que va elaborar la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), el 1982, la sobtada mort del qual es va produir el 22 d’octubre de 1989.

El guanyador es donarà a conèixer en el mes d’octubre.

XVII PREMI RAMON TRIAS FARGAS D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN – 2022

Podran optar al premi tots els treballs que reuneixin els següents requisits:

 1. Han de ser treballs d’investigació inèdits i realitzats a l’Estat Espanyol durant els darrers tres anys. Es valorarà l’originalitat i l’interès científic. Tractaran sobre temes mèdics relacionats amb la síndrome de Down (genètics, perinatològics o mèdics en general) quedant exclòs el diagnòstic prenatal.

 

 1. Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l’estat espanyol.

 

 1. L’extensió dels treballs no serà inferior a 20 pàgines a doble espai en format DIN A4 i no podrà excedir de 50 pàgines.

 

 1. Les candidatures es poden presentar de forma individual o col·lectiva, recolzades per institucions científiques, acadèmiques o d’altres, vinculades amb la síndrome de Down, tant públiques com privades.

 

 1. A fi de preservar l’anonimat, a les còpies del treball no hi poden figurar dades o noms de llocs, persones o institucions que permetin identificar els autors. Les còpies s’identificaran mitjançant un lema i la bibliografia inclosa en el text, anirà numerada.

 

 1. Es presentaran 3 còpies del treball en format paper, o bé 1 treball original en format paper i una còpia en suport informàtic. El treball original amb totes les dades identificatives –nom dels autors, bibliografia- així com l’original en suport informàtic s’entregaran en un sobre a part, tancat, amb el lema indicat a la portada.

 

 1. La dotació global del premi és de 6.000€ essent potestat del jurat concedir aquesta quantitat a un sol treball o repartir-la entre un premi principal i un o dos accèssits de 1.000€.

 

 1. El termini de lliurament d’originals finalitzarà el 15 de juny de 2023.

 

 1. El Jurat estarà format per tres personalitats del món científic. El veredicte serà inapel·lable.

 

 1. El Jurat podrà declarar el premi desert en cas que el treballs presentats no tinguessin el nivell desitjat.

 

 1. El resultat es farà públic la darrera setmana d’octubre de 2023.

 

 1. Els originals hauran d’anar acompanyats d’una carta d’acceptació de les bases, signada per cadascun dels autors. També s’hi ha d’afegir les adreces, els telèfons i d’altres referències de contacte.

 

 1. Tota la documentació s’enviarà a la Fundació Catalana Síndrome de Down, c/Comte Borrell, 201-203, 08029 Barcelona. L’enviament es farà bé per correu certificat, bé per missatgeria, indicant al sobre «Premi Ramon Trias Fargas d’Investigació sobre la Síndrome de Down».

 

 1. Els treballs no premiats es retornaran als seus autors.