Tractament

Un cop validat el programa d’intervenció, els professionals de l’equip multidisciplinari treballem els objectius establerts amb l’infant per fomentar la seva màxima capacitat de desenvolupament personal i d’autonomia i amb la família el seu acompanyament a l’adaptació a la nova situació i en la promoció de l’exercici de les seves funcions parentals de forma positiva.

El CDIAP FCSD ofereix les següents actuacions:

  • Treball terapèutic per la millora del desenvolupament de l’infant en els aspectes motrius, sensorials, cognitius, emocionals, conductuals, comunicatius, relacionals, vincular i socials, que permetin assolir el màxim nivell de desenvolupament personal.
  • Criança, entesa com a l’actuació de suport i acompanyament a la cura que cal tenir del desenvolupament integral de l’infant.
  • Seguiment per a prevenció de situacions de risc per antecedents personals (biològics) o sociofamiliars.
  • Promoció de la parentalitat positiva en els referents parentals.

 

Per últim, quan s’assoleixen els objectius del programa d’intervenció o arriba al final de l’etapa d’atenció al CDIAP, procedim a la baixa del servei o a l’acompanyament cap al nou servei, si és el cas, per garantir la continuïtat assistencial.