Inclusió Laboral

Article 27. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat (…)»

El servei va néixer l’any 1996 amb la finalitat d’oferir suport a la inclusió laboral de les persones amb síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual. Actualment, la Fundació ofereix aquest suport a un centenar de persones contractades per empreses ordinàries i a les empreses contractants.

La incorporació al món laboral representa l’entrada al món dels adults. Aquest període que esdevé dificultós per a tothom, ho és especialment per aquelles persones que presenten algun tipus de necessitat especial.

Seguint amb el propòsit de cercar respostes a les necessitats de les persones en situació de discapacitat intel·lectual dins d’un marc de normalitat, el Servei «Col·labora» té l’objectiu d’oferir les eines necessàries per tal de facilitar l’accés al món laboral normalitzat amb plenes garanties d’inclusió.

A «Col·labora» creiem que, tal com succeeix a la resta de la població, l’empresa i els companys de feina són els principals formadors dels futurs treballadors, ja que són els models dels quals aprenen la tasca concreta, la disciplina del treball, les normes i les regles.

La intervenció dels professionals de «Col·labora» se centra, fonamentalment, a facilitar i fer de mediadors en el procés d’inclusió a l’empresa, fent compatibles les característiques individuals de cada usuari amb les exigències del món laboral. Es tracta de crear l’entorn adient perquè la persona en situació de discapacitat pugui adquirir el rol de treballador. És un procés lent que cal orientar, i que la persona ha de viure d’una forma autònoma i personal, sense excessives proteccions que creïn dependència i infantilitzin el seu normal desenvolupament.

Què oferim

Formació i pràctiques

Les activitats formatives tenen l’objectiu d’afavorir competències i habilitats adaptatives (conceptuals, socials i pràctiques) en tots els àmbits, que permeten construir un projecte de vida independent.

L’itinerari formatiu, dissenyat com a continuïtat a l’educació obligatòria (16 anys), consta de dos anys de formació continuada, un curs d’iniciació al treball i pràctiques en situació. També es pot optar a formacions tecnicoprofessionals universitàries per millorar el seu currículum.

L’accés a aquestes formacions vindrà determinat tant pel currículum i l’experiència laboral de la persona, com per un desig de reciclatge.

Formació Continuada (FC)

Durada 2 anys

Permet consolidar els aprenentatges desenvolupats en l’etapa escolar obligatòria i facilitar les competències transversals bàsiques que fan possible la transició cap a la vida adulta. 

Curs d’Iniciació al Treball (CIT)

Durada 1 any

Curs de preparació prelaboral amb els continguts fonamentals per desenvolupar les competències que permeten l’entrada al món laboral. 

Curs recomanat, també, per a treballadors en situació d’inactivitat.

Formació en situació (Pràctiques)

Un dels eixos centrals del Servei d’Inclusió Laboral. L’aprenentatge es realitza en entorns laborals productius i ordinaris. Permet treballar les habilitats socials, la disciplina de treball i l’adquisició de recursos per afrontar i resoldre problemes quotidians. Constitueix un pont òptim entre el món acadèmic i el mercat laboral.

Formacions tecnicoprofessionals

Durada trimestral

Formacions especialitzades que promouen una major capacitació, permeten actualitzar i diversificar el perfil laboral,  ampliar el currículum i obrir portes a promocions laborals.

(Auxiliar de:  Comunicació audiovisual; de Museus; de Congressos; de Serveis; de Monitor esportiu)

Formacions en col·laboració amb universitats de Barcelona.

Club de la feina (SIOAS)

Espai d’acompanyament i formació per a persones que, per circumstàncies personals variades, han sortit del circuit laboral i requereixen d’un reciclatge formatiu i suport a mida per accedir novament al mercat laboral.

Formacions complementàries / optatives

Formacions transversals que aporten un valor afegit a la capacitació dels perfils professionals.

Curs de Drets Humans

Durada 1 any

Espai d’empoderament mutu basat en la Convenció sobre els Drets de les Oersones amb Discapacitat, per desenvolupar un pensament crític per decidir i actuar per un mateix, tot fent valer els propis drets.

Taller de Competències digitals

Curs per adquirir les competències digitals bàsiques per desenvolupar-se de forma autónoma, responsable i segura en entorns informàtics, entorns virtuals, xarxes socials, aplicacions.

Curs d’Anglès

Iniciació a la llengua anglesa per adquirir un vocabulari bàsic per poder mantenir converses amb les persones del seu entorn.

La durada prevista és d’un any, de setembre a juny. 

Atenció i orientació a les famílies

Recerca d’empreses 

Borsa de treball i contractació 

Ofereix eines que faciliten el procés de cerca de feina amb la participació activa de la persona usuària.

Assessorament i seguiment a les empreses 

Conveni sociolaboral

Aquest conveni, vigent des de l’any 2000, respon a una iniciativa de la FCSD per afavorir la inclusió sociolaboral de persones en situació de discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut superior al 65%.

L’objectiu és demostrar que, encara que són persones valorades com a usuàries de centres ocupacionals, poden treballar en ambients inclusius com pot ser l’administració pública.

Formació a mida

Assessorament i mentoria sobre els aspectes teòrics, pràctics i/o metodològics relacionats amb la inclusió laboral.

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
colabora@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

Visites concertades

Adreçat a

Persones amb la síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Amb el suport de: