Diagnòstic

Un cop valorada la idoneïtat de la demanda de la família per part del professional que realitza l’entrevista d’acollida i acceptat el funcionament del servei per part de la família, els professionals de l’equip multidisciplinari iniciem un procés diagnòstic que consisteix en un estudi global del desenvolupament de l’infant, la seva història individual i familiar i del seu entorn.

El procés diagnòstic consta de 4 fases:

  • Explorem la informació biopsicosocial mitjançant entrevistes i qüestionaris amb la família i coordinacions i informes dels serveis de la xarxa.
  • Valorem aspectes de l’infant, la seva família i l’entorn de forma multidisciplinària a partir de sessions, visites en l’entorn natural i gravacions aportades per la família.
  • Elaborem el diagnòstic de l’infant i la seva família i dissenyem una proposta de programa d’intervenció de forma interdisciplinària en reunió d’equip.
  • Validem el programa d’intervenció conjuntament amb la família.