Els canvis de la reforma del Codi Civil en la transformació de la capacitat jurídica de les persones en situació de discapacitat intel·lectual

Dues noves lleis aprovades el 2021 fan desaparèixer la figura del tutor legal

El passat 11 de gener la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) va donar a conèixer les implicacions de la reforma del Codi Civil en la transformació de la capacitat jurídica de les persones en situació de discapacitat intel·lectual en un nou webinar del programa de formació adreçat a famílies, voluntaris i professionals.

Anna Grañana, Tècnica Superior en Dret de l’institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona, va contextualitzar com afecta l’aprovació de dues noves lleis del desembre de 2021. En aquest sentit, la tutela o la pàtria potestat prorrogada desapareix. És a dir, ara en lloc de la figura del tutor legal en complir 18 anys hi haurà un acompanyament i un suport. També s’establiran salvaguardes davant d’abusos o influències indegudes.

En el cas de les persones que ja tenen un tutor, actualment tenen dues opcions: esperar que els avisin del jutjat per fer el canvi, o bé demanar la revisió directament sense esperar. Anna Grañana va recomanar aquesta última opció.

Un pas endavant al dret a la llibertat de les persones en situació de discapacitat

Tots aquests canvis sorgeixen de l’article 12 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que diu que “les lleis han de reconèixer a les persones amb discapacitat els mateixos drets que a la resta de persones”.

Amb aquesta reforma, deixaran de trobar-se amb barreres amb aspectes com ara: tenir drets i poder exercir-los, tant amb capacitat jurídica com amb capacitat d’obrar; tenir dret a què es respecti la seva voluntat i les seves preferències; tenir dret a equivocar-se, i dret a rebutjar suport.

Les dues noves lleis del 2021 impliquen un pas endavant al dret a la llibertat. En l’àmbit estatal 8/2021 de 2 de juny, es reformava la legislació civil i processal per al suport a les persones en situació de discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. En l’àmbit autonòmic, el decret llei 19/2021 de 31 d’agost, s’adaptava el Codi Civil català a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Podeu veure el webinar aquí

Inscriviu-vos a les properes formacions aquí